-->

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:
1. w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu
2. w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie
profilaktyczne lub z powodu jego obecności lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi
na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek ( 15 minut).

Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych.

Szczególnym prawem osób niepełnosprawnych w pracy jest ich niezbywalne prawo do ochrony przed dyskryminacją (art.113 Kodeksu Prawa Pracy)

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721)
2) Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2008r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie
przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( Dz.U.Nr.194 poz 1403)

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone