-->

Akty prawne

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zostało odrębnie uregulowane ze względu na specyfikę pracy chronionej. Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego przyznają osobom niepełnosprawnym dodatkowe przywileje w zatrudnieniu, które mają głównie na celu ochronę zdrowia pracownika oraz gwarantują mu pełne i prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy.

Poznaj akty prawne stanowiące zbiór przepisów regulujących Twoje prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy:

 • Konwencja ONZ dotycząca praw osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 32 ust. 2, art. 69
 • Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku, Dz.U.98.21, poz.94
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, Dz.U.97.123.776 z późn. zm.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 roku
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
 • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
 • Formularz wystąpienia o uruchomienie środków PFRON przeznaczonych na refundację zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych (Uwaga: dotyczy pracodawców, którzy zawarli umowy z PFRON do 30 kwietnia 2004 r.)
 • Formularz rozliczenia wypłaconych przez PFRON środków finansowych na refundację zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych (Uwaga: dotyczy pracodawców, którzy zawarli umowy z PFRON do 30 kwietnia 2004 r.).

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone