-->

Pośrdenictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 •     udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego

     zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia)
oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

 •     pozyskiwaniu ofert pracy;
 •    upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy

ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;

 •    udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą

pracy;

 •     informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji

i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

 •    inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 •    współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach

uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

 •     informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w doborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia( z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy( z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia)

SZKOLENIA

Szkolenia osób niepełnosprawnych odbywają się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Szkolenia mają na celu:

 •     zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia,
 •     podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
 •     zwiększenie aktywności zawodowej

Szkolenia organizowane są w szczególności w przypadku:

 •     braku kwalifikacji zawodowych,
 •     konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 •     utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
 •     braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w:

 •    placówkach szkolących,
 •     specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych

Starosta może skierować osoby niepełnosprawne na szkolenie z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu. Może również skierować osobę niepełnosprawną na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych powyżej, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Osobie niepełnosprawnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
Osoba niepełnosprawna, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone